gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εγκύκλιοι Συστάσεις περί σωστής διαχειρίσεως των οικονομικών των ενοριών
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Συστάσεις περί σωστής διαχειρίσεως των οικονομικών των ενοριών

E-mail Εκτύπωση PDF

Πύργος 2 Δεκεμβρίου 2008

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 5406

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Προς

Τούς αιδ. Εφημερίους των Ιερών Ναών της Ι. Μητροπόλεως ημών

Εις έδρας των

 

Αγαπητοί μου Πατέρες και κύριοι Επίτροποι,

Δια του παρόντος σας γνωρίζομεν ότι το περί ημάς Μητροπολιτικόν Συμβούλιον στην σημερινή του Συνεδρία, λαβόν υπ’ όψιν του το γεγονός ότι οσάκις δια κάποιον λόγον,συνήθως μετά από καταγγελίαν, έχει διαταχθή οικονομικός έλεγχος σε κάποια ενορία μας παρατηρούνται πολλές διαχειριστικές και άλλες ανωμαλίες, απεφάσισε να επιστήση την προσοχή σας και να σας συστήση τα εξής·

Πρώτον. Ο Αιδεσιμώτατος Πρόεδρος και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δέον να εργάζεσθε με ζήλο και ομόνοια δια την πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξι των κατοίκων της ενορίας σας.

Δεύτερον. Να είσθε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διαχείρισι των χρημάτων του Ναού και όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτού.

Ειδικώτερα πρέπει:

α) Να έχετε πλήρη φάκελλον των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Ναού με συμβόλαια, ενοικιαστήρια κ.λ.π.

β) Να καταγράψετε όλα τα κινητά πράγματα του Ναού σε βιβλίο και ιδιαίτερα τις άγιες εικόνες. Στις εικόνες μάλιστα καλόν είναι δίπλα στην περιγραφή να έχετε και μία φωτογραφία της , ώστε αν κάποτε χαθή η κλαπή να υπάρχη η φωτογραφία της.

γ) Το βιβλίον Ταμείου του Ναού να είναι μεγάλο για πολλά χρόνια και να διατηρήται καθαρό, χωρίς μουτζαλώματα και διαγραφές, θα καταχωρείτε δε σ’ αυτό όλα τα έσοδα (από κερί, δίσκους, δωρεές, ενοίκια κ.λ.π), ως και πάντα τα έξοδα, δια τα οποία δια μεν τα πρώτα (έσοδα) θα δίνετε αποδείξεις από το διπλότυπο εισπράξεων η θα τα έχετε καταχωρήσει κάθε Κυριακή και εορτή στα Διπλότυπα Κεριού και δίσκου, δια δε τα δεύτερα (έξοδα) θα έχετε τιμολόγια η νόμιμες αποδείξεις.

ΟΥΔΕΝ έσοδον η έξοδον του Ναού θα είναι άγραφον και κανένα άλλο βιβλίο Ταμείου η Γραμμάτιο Εισπράξεων δεν θα χρησιμοποιείτε στον Ναό, εκτός εκείνων που θεωρεί κατ’ έτος η Ιερά Μητρόπολις.

Τρίτον . Ο ταμίας του Ναού παραλαμβάνει τα χρήματα, μετά το μέτρημα και την καταγραφήν τους, και τα φυλάσσει με ασφάλεια. Κρατάει εις χείρας του ένα λογικόν ποσόν δια την κάλυψιν των τρεχουσών αναγκών του Ναού και το υπόλοιπον κατατίθετε σε μία Τράπεζα η το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριον επ’ ονόματι του Ιερού Ναού. Καταθέσεις χρημάτων του Ναού επ’ ονόματι δύο η τριών προσώπων ιερέως η Επιτρόπων είναι παράνομος και απαγορεύεται απολύτως.Όπου υπάρχουν τέτοιες καταθέσεις δέον αμέσως να αναληφθούν τα ποσά και να ανακατατεθούν εις νέον Λογαριασμόν επ’ ονόματι του Ιερού Ναού σας .

Τέταρτον · Τα αφιερώματα των πιστών στον Ναό η τις εικόνες δέον να καταγράφετε σε ειδικό Βιβλίο αφιερωμάτων και να μη τα αφήνετε επί πολύ και πολλά μαζί στις εικόνες, αλλά να φυλλάσωνται στο Χρηματοκιβώτιο του Ναού η σε θυρίδα του Ναού στην Τράπεζα.  

Πέμπτον. Άπαντα τα Εκκλ. Συμβούλια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όχι πέραν του μηνός, δέον να   αναφέρουν εις την Ιεράν Μητρόπολιν δι’ ιδιαιτέρας αναφοράς τα εξής ·

α) Την λήψιν του παρόντος και την συμμόρφωσιν σ’ αυτό.Και

β) Φωτοαντίγραφον του πρώτου φύλλου του Λογαριασμού καταθέσεων του Ναού σας και τον αριθμό του Φορολογικού Μητρώου του Ναού.

Έκτον . Τέλος πρέπει να γνωρίζετε, ότι την ευθύνην της καλής η κακής λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου φέρει ολόκληρον το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, κυρίως δε ο Αιδ. Εφημέριος Πρόεδρος αυτού.


Με πατρικές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima